IBORO'nun başarısı...

Dünya SG 48 derecesine sahip olan Köpeğimiz IBORO; Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Ferderasyonunun düzenlediği yarışmada
Alman Çoban Köpeği Irkının En İyi Köpeği seçilerek şampiyon oldu.

Alman Secereli Yavrularımız

Almanya'dan gelen yavrularımız, Alman Secere ile Çiftliğimizde !

Bu özel yavrulardan edinmek için mutlaka bizimle irtibata geçin...

yavru

Çiftliğimizin Başarısı

Çiftliğimiz 3 sene üst üste Türkiye Üretici Şampiyonu ve 2 sene üst üste Ortadoğu Üretici Şampiyonu ünvanlarını alarak dünyada bir ilke imza atmıştır. kupa

Yeast (Malassezia) Dermatitis(Maya Dermatiti)—

Köpeklerin kulak kepçesi, dış kulak kanalı, yüz, karın altı, ayak bölgesinde görülür. Genellikle etken Malassezia Pachydermatitis’dir. Alerjiler(gıda, polen), dış parazitler (uyuz, pire), hormonal bozukluklar (hypotiroidizm, cushing sendrom) maya dermatitine sebep olabilir. Her yaşta ve ırkta köpeği etkilemekle beraber West Highland Terrier, Bassed Hound, Cocker ve Springer ırkları daha yatkındır. Deride kızarıklar oluşur, etkilenen bölgedeki tüyler dökülür ve kabuklanma-kepeklenme görülür. Deri yağlı bir hal alır ve kötü kokar. İlerlemiş kronik vakalarda deri kalınlaşır ve rengi koyulaşır (fil derisine benzer). Teşhis için mikroskopik inceleme ve kültür ekimi yapılır. Tedavide etkene uygun ilaçlar ve antiseptik solüsyonlar kullanılır. 

almankurdu hastaliklari mayadermatiti03Bir Köpekte Malassezia Dermatitisi  ŞENTÜRK, S.∗ BATMAZ, H.** ŞEN, A.***  Geliş Tarihi: 14.05.2001  Özet: Malassezia dermatitisi, Malassezia pachydermatitis tarafından meydana getirilen bir maya enfeksiyonudur.  Kulak kepçesi, dış kulak kanalı, yüz, karın altı ve interdigital bölgeler en yaygın olarak etkilenen kısımlardır.  Köpeklerdeki başlıca semptomları şiddetli kaşıntı, eritem, liknifikasyon ve hiperpigmentasyon oluşturur.  Olgumuzu U.Ü. Veteriner Fakültesi Kliniklerine getirilen 3 yaşlı, erkek, Pointer ırkı bir köpek oluşturdu.  Anamnezde 2 ay süresince sefazolin, ivermectin ve klorfenoksamin uygulanmasına rağmen düzelmenin olmadığı  bildirildi. Otitis eksterna ile birlikte kulaklarda şiddetli kaşıntı, eritem, liknifikasyon ve hiperpigmentasyon gözlendi.  Mikolojik inceleme için, deriden selofan bant yapıştırılarak örnekler alındı. Selofan bant yöntemi ile patojenik  mantarlar için selektif besiyerinde Malassezia pachydermatitis izole edildi.. Tedavide dört hafta boyunca günde iki  kez oral yolla 10 mg/kg dozunda ketakonozol verildi. Tedaviye başladıktan sonra ikinci haftada lezyonlar belirgin  olarak azaldı ve dördüncü haftada tam olarak düzeldi.  Sonuç olarak, rutin tedaviye cevap vermeyen eritematöz, hiperpigmentasyon, liknefikasyon ve şiddetli kaşıntıya  sahip dermatitis ve otitis eksternada, Malassezia dermatitisi göz önünde bulundurulmasının gerektiği ve tedavide  ketakonozol’un etkili olduğu görüşüne varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Köpek, Dermatitis, Malassezia  Malassezia Dermatıs in a Dog  Summary: Malassezia dermatitis is a yeast infection that is occurs by Malassezia pachydermatitis. Ears, external  ear canal, face, ventrum, interdigital zones are the most affected areas. The main symptoms in dogs are severe  pruritis, erythema, lichenification and hyperpigmentation. In this study, a 3 years-old male pointer dog was admitted  to the Clinic of Faculty of Veterinary Medicine, Uludag University was evaluated for Malassezia pachydermatitis.  In history, although it was reported that although cefazoline, ıvermectine and chlorphnexamine were administered  for two months, ıt wasn’t recovered. Clinical sings were erytheme, hyperpigmentation, lichenification and intense  pruritis on the ears along with otitis externa. Samples for mycological examination from the skin were taken by  stripping, using cellophane tape. In the “tape-method” Malassezia pachydermatitis was isolated on the selective agar  for pathogenic fungi. For the treatmeant, ketaconazole was given orally at 10 mg/kg twice a day for 4 weeks.  Lesions were noticeably reduced in 2 weeks after the start of therapy, and then fully resolved in 4 weeks.  As a result, it was concluded that Malasseszia dermatitis should be considered in non- responsive dermatological  cases characterized with erythema, hyperpigmentation, lichenification and intense pruritis dermatitis and otitis  externa. Also ketaconozole is effective in treatmeant of Malassezia dermatitis.  Key Words: Dog, Dermatitis, Malassezia  ∗ Dr., U.Ü. Vet. Fak., İç Hastalıkları A. B. D., Bursa  ** Prof. Dr., U.Ü., Vet. Fak., İç Hastalıkları A. B. D., Bursa  *** Doç.Dr., U.Ü. Vet. Fak., Mikrobiyoloji A. B. D., Bursa  80  Giriş  Malassezia dermatitisi, Malassezia pachydermatitis  (Pityrosporum canis, Malassezia canis) tarafından meydana getirilen ve son yıllarda köpeklerde yaygın bir problem olarak tanımlanan bir maya enfeksiyonudur5,7,13,16,18. Etken sağlıklı bazı köpeklerin normal deri  florasından izole edilmesinin yanında5,13,16, genellikle anal keseler, rektum, vajina, kulak kepcesi ve kanalındaki normal florada bulunmaktadır16,18. Malassezia spp. bir takım predispoze  faktörlere bağlı olarak patojenite kazanmakta ve  deride yangısal değişikliklere yol  açmaktadır5,12,13,16. Aşırı sebum üretimi ve nem  miktarına bağlı olarak deri mikroklimasınının  değişmesi, atopy2,5,12,13,16,19 gıda alerjisi, kontak  dermatitis, pire alerjisi gibi alerjik dermatitler5,12,  endokrin bozukluklar, bakteriyel deri hastalıkları,  immun disfonksiyon, uzun süre antibakteriyel ve  glikokortikoitlerin kullanılması sonucu epidermal  bariyerin bozulması etkenin proliferasyonuna yol  açmaktadır2,5,13,16. Bazı araştırmacılar özellikle  atopik hastaların malassezia dermatitislerine daha  duyarlı olduklarını ifade etmektedirler13,19.  Malassezia dermatiti ile birlikte bulunan atopy  olgularında deri test reaksiyonlarının yanlızca  atopye sahip olanlara göre daha fazla olduğu  bildirilmektedir14. Proliferasyona paralel olarak  Malassezia spp. mayalarının lipaz üretimi  artmakta ve yoğun bir şekilde yangısal yağ  asitleri meydana gelmektedir. Oluşan bu yangısal  yağ asitleri ile birlikte, malassezia hücre  duvarlarından salgılanan, komplement  aktivasyonuna neden olan2,5,16 hücresel bağışıklığı  ve lenfokin üretimini azaltan zymogen toksini  kutanöz yangıya neden olmaktadır2.  Malassezia dermatitisi her yaş ve  cinsiyetteki köpekte meydana gelmekle  birlikte4,13,16,18, Basset hound, West Higland white  terrier, Cocker Spaniels, Dachshund,  Bloodhound, Shar pei, Alman çoban köpeği,  Boxer predispoze ırkları oluşturur2-4,12,13,15,16,18.  Kediler nadir olarak etkilenmektedir. Klinik  bulgular generalize ve lokal olarak  şekillenebilir12,13,16. Lezyonlar genellikle dış kulak  kanalı, kulak kepçesi, göğüs, interdigital alanlar,  aksilla, dudak çevresi, boyun altı, karın altı ve  perineal bölgelerde bulunur4,5,12,16,18.  Enfeksiyonun en önemli belirtisi şiddetli ve inatçı  bir kaşıntıdır4,5,10,12-14,16. Eritem, plak, papul ve  noduller, alopesi, hiperpigmentasyon, liknifikasyon,  otitis eksterna, seborre diğer önemli  klinik bulguları oluşturur4,10,12,13,16,18.  Malassezia’ya bağlı şekillenen otitis eksternadaki  kırmızı kahverengi akıntı karakteristiktir18.  Tanı; anamnez, klinik bulgular, tedaviye  yanıt alınması, selofan bant tekniği, deri kazıntısı  ve svab tekniklerinin biri ile8,9,12,13,16,18 alınan  numünelerden organizmanın sitolojik ve kültür,  ayrıca önemi az olsa da histopatolojik demonstrasyonu  yapılması temelinde konur12,16.  Ayırıcı tanıda atopy, gıda alerjisi, kontak  dermatit, pire alerjisi, bakteriyal dermatitler,  scabies, demodikosiz göz önünde  bulundurulmalıdır12,14,16.  Malassezia dermatitisi tedavisinde lokal ve  sistemik yöntemlerinden birisi veya hem lokal  hem de sistemik tedavi birlikte  uygulanabilir5,7,12,16,18. Lokal olarak micanozole,  enilcanozo-le, clotrimazole, nystatin, econazole,  ketocona-zole, thiabendozole  kullanılabilir10,12,13,16. Özellikle selenyum sülfid,  %2’lik chlorhexidine ile kombine bulunan %2’lik  miconazole şampuanlarının etkili bir tedavi  oluşturduğu bildirilmektedir12,13. Şampuanlar  haftada iki kez ve minimum 6 hafta uygulanmalı,  10 dakika temas süresi sağlanmalıdır12. Sistemik  tedavi ile deri lezyonları ve kaşıntı daha hızlı bir  şekilde çözülmektedir12,13,16. Bu amaçla oral yolla  5-10 mg/kg dozunda 12 saatte bir ketoconazole  kullanılmasının son derece etkili olduğu  bildirilmektedir4,5,12-14,16. Bununla birlikte  ketoconazolün hepatotoksik özelliğinin  olması13,16,18, ayrıca uzun süre kullanıma bağlı  olarak katarakt meydana getirmesi gibi  dezavantajları bulunmaktadır6 Uzun süre  kullanıldığı durumlarda belli aralıklarla karaciğer  parametrelerinin gözlenmesi önemlidir. Sistemik  tedavide ayrıca itraconazolun de (Oral yolla,  5mg/kg, 24 saatte bir) etkili olduğu ifade  edilmektedir16,18. Gerek lokal gerekse sistemik  tedaviye sitolojik kontrollerde organizma  bulunmayana ve klinik belirtiler tam olarak  ortadan kayboluncaya kadar devam edilmelidir12.  Bu olgu sunumunda rutin tedaviye cevap  alınamıyan (antibakteriyel, antiparaziter ve  kortikosteroid) seboreik, eritematöz, hiperpigmentasyon  ve şiddetli kaşıntıya sahip dermatitis81  lerde Malassezia dermatitisinin de ayırıcı tanıda  göz önünde bulundurulmasının önemi  amaçlanmıştır.  Materyal Metot  Olgumuzu, U.Ü. Veteriner Fakültesi İç  Hastalıkları Kliniği’ne getirilen 3 yaşlı pointer  ırkı, erkek bir köpek oluşturdu. Anamnezde  yaklaşık iki ay süre ile köpeğin kulaklarında  kaşıntı ve sürekli başını sallama şikayeti belirtildi.  Bu zaman içinde paranteral olarak sefazoline  (Maksiporin), ivermectin (Ivomec) ve lokal klorfenoksamine  (Systral) uygulandığı, ancak herhangi  bir düzelmenin olmadığı ifade edildi.  Klinik muayeneyi takiben total lokösit,  nötrofil, lenfosit, eozinofil, hematokrit değer  otomatik kan sayım cihazı (Serono®), ALT  (alaninaminotransferaz), AST (aspartataminotransferaz),  GGT (gammaglutamiltransferaz) ve albumin  konsantrasyonu ise Reflatron® (Bor-hringer)  cihazı ile değerlendirildi.  Mikolojik muayene için kulaklardaki  lezyonlu bölgelerden selofan bant yapıştırılarak  örnek alındı.Selofan bantın bir kısmına direkt  mikroskobik muayene amacı ile Gram boyama  uygulandı. Geri kalan kısmı ise üzerine bir damla  steril yağ damlatılmış selektif besi yeri (Merck®,  Kod no.: 1.05467) üzerine yerleştirilerek 37°C’de  7 gün boyunca inkübe edildi1.  Tedavi aşamasında 30 gün süre ile günde  iki kez peros yolla 10 mg/kg dozunda  ketoconazole kullanıldı. Bu zaman içinde 1., 3. ve  4. haftalarda hematolojik ve biyokimyasal  parametre düzeyleri tekrar ölçüldü.  Bulgular  Yapılan klinik muayenede her iki kulak  kepçesini de kapsayan eritem, hiperpigmentasyon,  liknifikasyon, seborre, pullanma ve şiddetli  kaşıntı gözlendi (Resim–1). Otoskopik  muayenede ise kulak kanallarında yağlı kırmızı –  kahverengi renkli akıntı ile karakterize otitis  eksterna belirlendi.  Tedavi öncesi ve sonrası 1., 3., 4. haftada  bakılan total lokösit, nötrofil, lenfosit, eozinofil  ve hematokrit değerlerin normal sınırlar içinde  bulunduğu gözlendi.  Deri kazıntısının rutin muayenesinde  scabies ve demodeks etkenleri görülmedi. Selofan  bant tekniği ile alınan örneklerin direkt  mikroskopik incelemesinde ise yoğun bir şekilde  Malassezia spp. etkenine rastlandı. Mikolojik  kültür ekim işlemi sonucunda da Malassezia  pachydermatitis kolonileri izole edildi. 

almankurdu hastaliklari mayadermatiti04 Tedavi programını takiben 2. haftada  kaşıntıda belirgin bir azalma ve lezyonlarda  gerileme belirlendi, tedavi periyodunun sonunda  ise tam bir iyileşme saptandı (Resim-2). Tedavi  süresince ketoconazolun hepatotoksik etkisini  gözlemek amacıyla ALT, AST, GGT enzim  aktiviteleri ve albumin konsantrasyonu ölçüldü.  Tedavi öncesi ve sonrası belli periyotlarla bakılan  bu değerlerin Tablo-I’de belirtildiği gibi tedavi  sonuna kadar normal sınırlarda kaldığı görüldü.  Resim 1:  Tedavi öncesi olgunun görünümü (otitis  eksternalı kulak kepçesinde eritem  hiperpigmentasyon ve liknefikasyon)  Figure 1:  Wiev of case before the treatment (erytheme,  hyperpigmentation and lichenification on the ear  along with otitis externa)  Resim 2:  Ketakonozol tedavisi sonrası 4. haftada olgunun  görünümü  82  Figure 2:  Wiev of case in 4 weeks after the treatment with  ketaconozole  Tablo I. Dört haftalık tedavi süresince  hematolojik ve biyokimyasal  parametrelere ait bulgular  0. Gün 1. Hafta 3. Hafta 4. Hafta  Total lökosit(X103/mm3) 9.2 8.4 9.7 8.8  Nötrofil (%) 79 78 75 75  Lenfosit (%) 18 20 21 23  Eozinofil (%) 3 2 4 2  Hematokrit (%) 39.8 38.2 39.4 40.1  ALT (IU/L) 22.3 24.2 23.1 25.2  AST (IU/L) 28.5 29.1 27.3 31.5  GGT(IU/L) 7.2 5.3 6.2 7.4  Albumin (g/dl) 3.2 3.3 3.1 2.9  Tartışma  Malassezia dermatitisinin, son yıllarda  köpeklerin önemli deri enfeksiyonlarından biri  olduğu belirtilmektedir13,14,16. Enfeksiyonun  oluşumunda yaş ve cinsiyetin predispoze bir  faktör olmadığı4,5,13,15,16,18, ancak Shar Pei, West  Highland White terrier, Basset Hound, Dachshund,  Cocker Spaniel, Collie, Maltese terrier,  German shepherd, Boxer gibi bazı ırkların daha  duyarlı oldukları ifade edilmektedir2,4,12,15,16.  Olgumuzu ise bahsedilen predispoze ırklardan  farklı olarak 3 yaşlı, erkek puanter ırkı bir köpek  oluşturmuştur.  Malassezia dermatitisi yazın ve aşırı nemli  aylarda daha sık görülmekte, alerjik (atopy, gıda  alerjisi, pire alerjisi) ve bakteriyel dermatitisler,  endokrin bozukluklar, uzun süreli antibakteriyel  ve glikokortikoit kullanımı ise Malassezia  prevalansını arttırmaktadır12,13,15,16. Olgumuzun  bize Ağustos ayında getirilmiş olması ve  anamnezde uzun süreli antibakteriyel tedavi  uygulamasının belirtilmesi enfeksiyonun  epidemi-yolojisine paralellik göstermektedir.  Malassezia enfeksiyonu generalize ve lokal  olarak şekillenmekte, lokal lezyonların en sık  görüldüğü yerlerden birinin de kulak kepçesi ve  kanalı olduğu belirtilmektedir5,10,13,18. Eritemotözsereminöz  karakterli otitis eksternalı 515 köpeğin  %82.82’de M. pachydermatitisin izole edildiği  bildirilmiştir10. Şiddetli kaşıntı, eritem, hiperpigmentasyon,  liknifikasyon seborre ve otitis  eksternanın önemli klinik bulguları oluşturduğu  ifade edilmekte3-5,10,12,13,16,18, şekillenen otitis  eksternadaki koyu kahverengi yağlı özellikteki  akıntının tipik olduğu bildirilmektedir18. Köpeğin  klinik muayenesinde her iki kulak kepçesini de kapsayan kısmi eritem, yoğun hiperpig-mentasyon,  liknifikasyon, pullanma, seborre ve inatçı bir  kaşıntı, ayrıca her iki kulak kanalının yapılan  otoskopik muayenesinde koyu kahverengi-kırmızı  eksudasyonla karakterize otitis ekster-na  belirlenmesi literatürlerde belirtilen klinik  görünüme benzerlik göstermektedir.  Köpeklerde M. pachydermatitis infeksiyonunun  tanısında direkt mikroskobik (sitolojik)  muayene büyük önem taşımaktadır16. Etken  sağlıklı köpeklerin derilerinden de izole  edilmesine karşın lezyonlu bölgelerden selofan  bant tekniği ile hazırlanan preparatlarda 1000x  mikroskop alanında 1-2 adet maya  organizmasının görülmesi tanıya yardımcı  olmaktadır1,5. Bu çalışmada da lezyonlu  bölgelerden hazırlanan preparatların direkt  mikroskobik muayenede bol miktarda Malassezia  spp. saptandı. Yapılan kültürel incelemede M.  pachydermatitis izole edildi.  Malassezi dermatitis tedavisinde sistemik  tedavi ile deri lezyonları ve kaşıntının daha hızlı  bir şekilde çözüleceği bildirilmektedir5,9,12,13,16,18.  Bu amaçla oral yolla 5-10 mg/kg dozunda 12  saatte bir ketoconazole kullanılmasının son  derece etkili olduğu ve bu tedavi programı ile 1-2  hafta içinde lezyonların gerilediği, kaşıntının  azaldığı ve 4. haftada iyileşmenin olduğu  belirtilmiştir7,9,12,16. Stranoniewics ve  arkadaşları17, M. pachydermatitise karşı  ketoconazolun %100, miconazolin %88.9 ve  klotrimazolun %66.7 oranında başarı sağladığını  saptamışlardır. Bu olguda da 10 mg/kg dozunda  12 saatte bir oral yol ile ketoconazole kullanılmış,  kaşıntı ve deri lezyonlarında 2. haftada belirgin  bir azalma, tedavi periyodunun sonunda ise  iyileşme görülmüştür. Kaşıntının azalması ve  lezyonların hızlı bir şekilde gerilemesi  ketoconazolun direkt etkeni yıkımlamasının  yanında yangısal sistemin ana sorumlularından  olan 5 - lipozygenase bloke ederek leukotrine C4  ve B4 üretimini baskılaması ile11,12 açıklanabilir.  Ketoconazolun hepatotoksik etkili bir antimikotik  olduğu bildirilmesine rağmen13,16,18, olgumuzda  ketoconazolun bu olumsuz yönünü takip etmek  için ölçülen ALT, AST, GGT ve albumin  düzeylerinin normal sınırlarda kaldığı  belirlenmiştir.  83  Sonuç  Veteriner Hekimlerin antiparaziter, antibakteriyel,  glikokortikoid tedaviye yanıt  alamadıkları deri problemlerinde Malassezia  derma-titisini göz önünde bulundurmaları ve  tedaviye en azından mayalara etkili bir ajanı ilave  etmelerinin faydalı olacağı ifade edilebilir.  Tekrarlayan Malassezia dermatitisi olgularında  ise mutlaka başta atopy olmak üzere, alerjik  dermatitler, endokrin bozukluklar ve keratinasyon  defektleri düşünülmelidir.  Kaynaklar  1. AKERSTEDT, J., VOLLESET, I.: Malassezia  pachydermatis with special reference to canine skin  diase. Br. Vet. J., 152, 269-281, 1991.  2. BOND, R., FERGUSON, E.A., CURTIS, C.F.,  CRAING, J.M., LLOYD, D.H.: Factors associated  with pruritic skin disease. Journal of Small Animal  Practice. 37: 3, 103-107, 1996.  3. BOND, R., LLOYD, D., H.: Skin and mucosal  populations of Malassezia pachydermatitis in  healty and seborrhoeic Basset Hounds. Veternary  Dermatology, 8, 101-106, 1997.  4. CARLOTTI, D.N., LAFFORT, D.C.: Malassezia  dermatitis in the dog: review and retrospective  study of 12 cases treated with azole derivatives.  Pratique Medicale and Chirurgicale de I’ Animal  de Compagnie. 31:4, 297-307, 1996.  5. CHARACH, M.: Malassezia dermatitis. Can. Vet.  J. 38, 311-314, 1997.  6. COSTA, PD da, MERIDETH, R.E., SIGLER, R.  L.: Cataracts in dogs after long – term  ketoconazole therapy. Veterinary and Comparative  Ophthalmology. 6:3, 176-180, 1996.  7. EVANS, A.G.: Difficult dermatolojik diagnosis.  JAVMA, 198, 7, 1, 1141-1142, 1991  8. KENNIS, R.A., ROSSER, E.J., OLIVER, N.B.,  WALKER, R.W.: Quantity and distribution of  Malassezia organisms on the skin of clinically  normal dogs. J.A.V.M.A., 208: 7, 1048-1051,  1996.  9. KISS, G., PAPP, L.: Diagnosis and therapy of  diseases due to Malassezia pachydermatis (in dogs  and cats). Magyar Allatorvosok Lapja. 49:12, 745-  748, 1994.  10. KISS, G., RADVANYI Sz., SZIGETI, G.: New  combination for the therapy of canine otitis externa  I microbiology of otitis externa. Journal of small  animal practice, 38, 51-56, 1997.  11. MARSELLA, R., KUNKLE, G.A., VAUGHN, D.  M., McDONALD, J.: Double- blind pilot study on  the effects of ketoconazole on intradermal skin test  and leukotriene C4 concentration in the skin of  atopic dogs. Veterinary Dermatology. 8:1, 3-10,  1997.  12. McDONALD, B.J.: Malassezia dermatitis.  Singapore Veterinary Association, 1-3,1999.  13. MORRIS, D.O.: Malasezia dermatitis and otitis.  Veterinary Clinics of North America Small Animal  Practice, 29, 6 1303-1310, 1999.  14. NOXON, J., O.: Bacterial and fungal diseases of  the skin. In “Pratical Small Animal Internal  Medicine” Ed. Michael S. Leib, William E.  Monroe. W.B. Saunders Comp., Philadelphia,  47,47, 1997.  15. PLANT, J., D., ROSENKRANIZ, W., S.,  GRIFFIN, C., E.: Factors associated with and  prevalence of high Malassezia pachydermatitis  numbers on dog skin. JAVMA, 201, 6, 15, 879-  881, 1992.  16. SCOTT, D.,W., GRIFFIN, C.E., WILLIAM, H.  M.: Small Animal Dermatolgy. 5th., W.B. Saunders  Comp., Philadelphia, 55,57, 351-357, 1995.  17. STARONIEWICZ, Z., KROL, J., CIERPISZ, J.:  Bacterial and fungal flora in dogs with otitis  externa. Medycyyna Weterynaryjna. 51: 11, 667-  670, 1995.  18. TURAN, N., BİLAL, T., ARIKAN, UYSAL, A.  K., YILMAZ, H.: Köpeklerde Malassezia  pachydermatitis infeksiyonları. İstanbul Üniv. Vet.  Fak. derg., 23 (1), 119-130, 1997.  19. WHITE, S.D., BOURDEAU, P., BLUMSTEIN, P.:  Comparison via cytology and culture of cariage of  Malassezia pachydermatis in atopic and health  dogs. Advances in Veterinary Dermatology, vol. 3,  291-298, 1998. 

 

Dalgıç davaları için sayısız ilaç var. Reçeteleri işleyecek çoklu yasal internet eczanesi vardır. Her sıkıntı için sayısız ilaç var. Aşağıda "Vigrande" ile ilgili önemli savunma önerileri bulunmaktadır. Viagra gibi telafileri aldığınızda "" hakkında hatırlamanız gerekir. Başka soruya gidiyoruz "". Erektil disfonksiyonun kendisi mutlaka mezar olmamasına rağmen, bazen diğer temel bir sağlık koşullarının erken ciddi uyarı işaretlerinden biridir. Herkese sorun ve herhangi bir ilacın yan etkileri olduğunu cevaplayacaktır. İyi bir itibar kaynağı ile, bu çare için geçerli bir reçete ile iyi düşünülmüş online eczaneye itilebilecek tasarruflar elde edersiniz.

Go to top